Humanities and Social Sciences

Nauka

Content

Nauka | 2022 | No 1

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article, drawing on the tradition of Frankfurt School, brings to the focus a great paradox of the Enlightenment – a hidden affinity of rationality and mythology. Noticing the phenomenon of great enthusiasm, underlying the message of the Enlightenment, it tries to pin down the starting point of a new scientistic eschatology – bringing to life a mirage of unending prosperity and unlimited profusion, following the advances of science. The idea of accumulation of knowledge is approached as a pivot of a new mythology. At the same time, putting light on the notion of “cognition industry”, the article offers critical insights tracing an inevitable erosion of high-minded dreams and expectations. Cognition industry is studied as a machinery turning up-side down the hopes of the Enlightenment – protecting the interests of instrumental rationality, and replacing the ideal of getting at the truth with the mechanism putting in motion the “production” of truth, operating in a domain of narrowly calibrated utility.
Go to article

Bibliography

Adorno T., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. M. Łukaszewicz, Kraków 2009.
Bacon F., Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, Warszawa 1955.
Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, wyb. H. Orłowski, przeł. H. Orłowski i J. Sikorski, Poznań 1975.
Bernstein R., The Pragmatic Turn, Polity Press, Cambridge, 2010.
Blumenberg H., Praca nad mitem, przeł. K. Najdek i inni, Warszawa 2009.
Brunkhorst H., Critical Theory and the analysis of contemporary mass society, [w]: The Cambridge Companion to Critical Theory, red. F. Rush, Cambridge University Press, 2004.
Cassirer E., Logika nauk o kulturze, przeł., P. Parszutowicz, J.K. Kęty 2011.
Cassirer E., Jezyk i mit. Przyczynek do zagadnienia imion bogów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2021.
Comte A., Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, przeł. J.K., Kęty 2001.
Condorcet A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, przeł. E. Hartleb, Warszawa 1957.
Derrida J., Fichus. Wykład frankfurcki, przeł. P. Sadzik, Kraków 2021.
Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, t. 1–2, Gdańsk 2000.
Foucault M., Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.
Freyenhagen F., Critical Theory Philosophy, [w:] The Cambridge Companion to Philosophical Methodology. Gadamer H-G., Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa 2013.
Habermas J., Technika i nauka jako „ideologia”, przeł. M. Łukaszewicz, [w:] Czy kryzys socjologii?, opr. J. Szacki, Warszawa 1977.
Hadot P., Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna, przeł. P. Domański i W. Klenczon, Warszawa 2019.
Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 2010.
Horkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, przeł. H. Walentowicz, Warszawa 2007.
Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do filozofii fenomenologicznej, przeł. S. Walczewska, Kraków 2017.
Kierkegaard S., O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. A. Djakowska, Warszawa 1999.
Jaeger W., Paideia, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001.
James W., Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1998.
Kołakowski L., Horror metaphysicus, przeł. M. Panufnik, Kraków 2012.
Komendant T., Władze dyskursu, Warszawa 1994.
Kornbilth H., A naturalistic methodology, [w:] The Cambridge Companion to Philosophical Methodology.
Krois J., Cassirer: Symbolic Forms and History, Yale University Press, 1987.
Krokiewicz A., Sokrates. Dzieła, t. 3, Warszawa 2000.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2009.
Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. P. Krzeszowski, Warszawa 2020.
Leśniak K., Franciszek Bacon, Warszawa 1961. Nagel T., The View from Nowhere, Oxford University Press, 1986.
Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. M. Łukaszewicz, Gdańsk 2008.
Putnam H., Pragmatism and Realism, [w:] The Revival of Pragmatism. New Essays on Social Thought, Law, and Culture, red. M. Dickstein, Duke University Press, 1998, s. 37–53.
Putnam H., Pragmatyzm. Pytania otwarte, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1999.
Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł. A. Grobler, Warszawa 2013.
Quine W., Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 1999.
Readings B., Uniwersytet w ruinie, przeł. S. Stecko, Warszawa 2017.
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E. Zieliński, Lublin 2005.
Roberts J., The dialectic of enlightenment, [w:] The Cambridge Companion to Critical Theory, red. F. Rush, Cambridge University Press 2004.
Rorty R., Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers. t. 2, Cambridge University Press 1991.
Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.
Rush F., Conceptual foundations of Early Critical Theory, [w:] The Cambridge Companion to Critical Theory.
Skarga B., Kwintet metafizyczny, Kraków, 2005.
Skidelsky E., Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture, Princeton University Press 2008.
Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Warszawa, 2012, t. 1.
Siemek M.J., Wykłady z filozofii nowoczesności, Warszawa 2012.
Sloterdijk P., Co się zdarzyło w XX wieku?, przeł. B. Baran, Warszawa 2021.
The Cambridge Companion to Philosophical Methodology, red. G. D’Oro i S. Overgaard, Cambridge University Press 2017.
Taylor Ch., The Language Animal. The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, 2016.
Whitehead A.N., Przygody idei, przeł. M. Piwowarczyk, Warszawa 2020.
Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2008.
Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Filipowicz
1 2
ORCID: ORCID

 1. członek rzeczywisty PAN
 2. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The paper identifies key global challenges threatening the world and indicates the role of higher research and education institutions in effectively facing them. The analysis suggests that the key factor in securing our save future requires constantly increasing efforts in creating new and widely communicating available knowledge in favor of wisely understood common good.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Kleiber
1 2

 1. członek rzeczywisty PAN
 2. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The academic community was and still is a community of scholars taking various positions. Problematic was and still is the changing of ways we set these positions in both, in relation to a long lasting academic tradition and in a much shorter period of academic activity of particular scholars. Some of these ways did show in a greater extent its own usability and some in lesser. In these remarks I make the attempt to point out those who did work out well and in some way still do and which ones should be history by now. However it is not all. Relatively recently ways of positioning of scholars occurred that are in some perspectives innovative and widely applied (also in Poland). Nevertheless they do have in the academic millieu its followers and radical opponents. The bibliometric positioning of scholars is one of those ways.
Go to article

Bibliography

Abelard P. (1952), Historia moich niedoli, Warszawa: PIW.
Brzeziński J. (2021), Czy (i komu) potrzebne są czasopisma naukowe?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2021, s. 9–25.
Brzeziński J. (2015), Jeżeli oceniać (jednostki naukowe i badawcze), to JAK oceniać? Przeciwko IF, a za peer review, Nowotwory Journal of Oncology, t. 65, nr 6, s. 476–480.
Crombie A.C. (1960), Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. II, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Drozdowicz Z. (2017), Stopnie naukowe za wdrożenia, Forum Akademickie 3/2017, s. 30–32.
Einstein A., Infeld L. (1959), Ewolucja fizyki. Rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów, Warszawa: PWN.
Heller M. (2014), Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków: Copernikus Center Press.
Highfield R., Carter P. (1995), Prywatne życie Alberta Einsteina, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Hübner P. (2021), Ludzie systemu, Forum Akademickie nr 11.
Le Goff J. (1997), Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona.
Kierul J. (1996), Izaak Newton. Bóg, światło i świat, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Quadrivium.
Kołłątaj H. (1953), Raport z wizytacji Akademii Krakowskiej odbytej w r. 1777, [w:] Wybór pism naukowych, Warszawa: PWN.
Kramer B. (2015). Akademische Ramschwa, Der Spiegel. Archived from the original on 24 June 2018. Retrieved 1 October 2021.
Kulczycki E. (2017), Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1(49), s. 63–78.
Marenbon J. (1997). The Philosophy of Peter Abelard, Cambridge: Cambridge University Press.
Mosakowski R. (2002), Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Noble K.A. (1994), Changing Doctoral Degrees: an International Perspective, Buckingham, Bristol: Society for Research into Higher Education: Open University Press.
Jamblich (1993), O życiu pitagorejskim, Wrocław: Epsilon.
Popper K.R. (2006), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Porfiriusz (1993), Żywot Pitagorasa, Wrocław: Epsilon.
Roemer R.Ch, Borchard R. (2015), Meanigful Metrics, Chicago, Illinois: The Association of College & Research Libraries, a division of the American Library Association.
Skoble A.J. (2019), Tenure: The Good Outweighs the Bad – A Surresponse to James E. Bruce, Journal of Markets & Morality, t. 22, nr 1: 207–210.
Structure of the U.S. Education System: Research Doctorate Degrees. U.S. Department of Education. Archived from the original on 27 January 2012. Retrieved 1 October 2021.
Towpik E. (2015), IF-mania: Journal Impact Factor jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych, Nowotwory Journal of Oncology, t. 65, nr 6, s. 465–475.
Trevelyan G.M. (1961), Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, Warszawa: PIW.
Tuora-Schwierskott E., Malicka A. (2015), Struktura szkolnictwa wyższego w świetle Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w Republice Federalnej Niemiec, Przegląd Prawa i Administracji CIII, s. 301–318.
Walicki A. (2014), Odpowiedź na ankietę „Przeglądu Filozoficznego”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 1 (89).
Williams J. (2001) Arius: Heresy and Tradition. Eerdmans: Grand Rapids (MI).
White M., Gribbin J. (1998), Darwin. Żywot uczonego, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Drozdowicz
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article is a summary of the author's research into the background, social environment and other elements of Nicolaus Copernicus' biography. The author draws attention to the genesis of the dispute over the astronomer's “nationality” and emphasises his nineteenth-century origins. The author points to the influence of the partitions of Poland on the one hand, and the rise of German nationalism on the other, as the main reasons for its emergence. He emphasises the fact of Copernicus' loyalty to the Polish king and, consequently, Copernicus' historically understood “Polishness”. The author discusses the history of the astronomer's home town - Toruń, its economic and political role in the 13–16th centuries and, in particular, the commercial confederation linking the city and its merchants with Western and Northern Europe, the lands of the Polish Kingdom, Upper Hungary (today's Slovakia) and Silesia. These links indicate the causes and directions of merchant migration that led to the appearance of the Copernicus family in Toruń. The author put forward a thesis on the Westphalian origin of the family of Nicolaus Copernicus' mother, Watzenrode. The family came from the village of Wazerath (in the 15th century Watzenrode), situated near the German- Belgian border. The Watzenrode family arrived in Toruń in the first half of the 14th century together with a wave of migrants from Westphalian towns with Soest and Dortmund at the head. Of the 8 great-grandmothers of Copernicus, 6 came from families directly descended from Westphalia, one from Ruthenia, and one from Livonia. The Watzenrode family belonged to the elite of Toruń's patricians - three of its members were local councillors and three jurors, and five of its representatives went on to study at university. There was a tradition in the family of striving to achieve high social prestige through a clerical career for its members, taken from John Abezier, and continued by the astronomer's uncle, Łukasz Watzenrode, both bishops of Warmia. The astronomer's father's family came from Silesia, not from the village of Koperniki, but from the town of Nysa. The surname “Copernicus” had a professional character, being connected with the mining or processing of copper. In Nysa the Koperniks were recorded in the bench book under the name “Kopersmed”, which was a translation of their Slavic surname into the official language of the books – German. Considered in earlier literature to be the astronomer's grandfather, John Copernicus was probably his father Andrew's cousin. However, he played a significant role in the life of the astronomer's family. It was probably thanks to Jan Nicolaus Copernicus that his father went from Nysa to Cracow for a merchant apprenticeship to Jan Sweidniczer, and later, thanks to the relationship with this merchant, he went to Prussia and settled in Toruń. Nicolaus Copernicus was not the youngest child in his family. This misconception was caused by the order in which the children of Nicolaus and Barbara Copernicus were listed in a genealogical table prepared by the Gdańsk writer Stanisław Bornbach. Earlier biographers of Copernicus considered this order to be chronological, whereas it was alphabetical. In contemporary sources Nicolaus appears twice before his brother Andrew (never in reverse order), which is sufficient evidence for the recognition of his seniority in relation to his brother. The astronomer was born in Toruń, but not in the tenement house at 15 Kopernik Street, where today there is a part of the museum devoted to him. This house belonged to the astronomer's family in the years 1458–1480, but probably already in 1468 they moved to the tenement house at 36 Rynek Staromiejski, half of which belonged to the Watzenrode family already at the end of the 14th century, and the other half was bought by the astronomer's father in 1468. Anna Schilling, hailed in literature as the “lady of the heart” of the astronomer approaching the end of his days, was most probably his cousin from Gdańsk. She was the daughter of Nicolaus Copernicus' cousin. She lived in Frombork as a widow, rather as a carer of her elderly and probably already ailing cousin. The question of Copernicus' place of rest in Frombork Cathedral is still open. The identification of his remains still raises some doubts among researchers, especially anthropologists and geneticists. Despite these reservations, the author concludes that our knowledge of Nicolaus Copernicus' background, youth and private life on the eve of his 550th birthday is much greater than it was even several decades after his death and only a few years ago.
Go to article

Bibliography

Bender G., Archivalische Beiträge zur Familien-Geschichte des Nicolaus Coppernicus, „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” (dalej cyt: MCV), 3, 1881.
Bender G., Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus), Breslau 1920.
Bender G., Weitere archivalische Beiträge zur Familien-Geschichte des Nikolaus Coppernicus, MCV, 4, 1882.
Birkenmajer L.A., Mikołaj Kopernik, cz. I: Studya nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne, Kraków 1900.
Birkenmajer L. A., Stromata copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne, Kraków 1924.
Gąssowski J. [red.], Badania nad identyfikacją grobu Kopernika, Pułtusk 2008.
Gąssowski J. [red.], Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, Pułtusk 2005.
Górski K., Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, wyd. 3, Toruń 1987; wyd. 4, [w:] Mikołaj Kopernik i jego czasy, ze wstępem T. Borawskiej, Toruń 2013, s. 139–175.
Górski K., Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław 1973.
Górski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, wyd. 2. Toruń 2012.
Jasiński T., Dom rodzinny Mikołaja Kopernika. Przyczynek do studiów nad socjotopografią późnośredniowiecznego miasta, „Kwartalnik Historyczny”, t. 92, 1986, s. 861–884.
Jasiński T., Imigracja westfalska do Prus w okresie późnego średniowiecza (XIII–XV w.), [w:] Niemcy–Polska w średniowieczu, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1986.
Kokowski M., Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Warszawa– Kraków 2009.
Kokowski M. [red.], Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów. Kraków 22–23 II 2010, Kraków 2012.
Kopiński K., Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu, Toruń 2005.
Małłek J., Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu, Toruń 2015.
Mikulski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń 2015.
Mikulski K., O starszeństwie dzieci w rodzinie Koperników, czyli jak Bornbach sprowadził historyków na manowce, [w:] Memoria vita. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), pod red. G. Rutkowskiej, A. Gąsiorowskiego, Warszawa–Poznań 2015, s. 653–666.
Mikulski K., Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne”, t. 63, 1997, s. 111–129.
Mikulski K., Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. R. Czai, J. Tandeckiego, Toruń 1996, s. 243–255.
Mikulski K., Watzenrodowie i kapituła warmińska (Rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV–XV w.), [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, pod red. T. Jasińskiego, T. Jurka, J.M. Piskorskiego, Poznań 1997, s. 358–371.
Mikulski K., Wymiana elity władzy w Toruniu w drugiej połowie XV wieku (Przyczynek do badań nad mechanizmami kształtowania się elit), [w:] Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV–XVIII wieku, pod red. J. Staszewskiego, Toruń 1995.
Mikulski K., Życie prywatne Mikołaja Kopernika, czyli sprawa Anny Schilling, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, pod red. T. Grabarczyka, A. Kowalskiej-Pietrzak, T. Nowaka, Warszawa 2011, s. 207–212.
Prowe L., Nicolaus Copernicus, Bd. 1–2, Berlin 1883–1884.
Rospond S., Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka, Opole 1972.
Schmauch H., Die Jugend des Nicolaus Kopernikus, [w:] Kopernikus-Forschungen, hrsg. v. J. Papritz, H. Schmauch, „Deutschland und der Osten”, Bd. 22, Leipzig 1943, s. 100–131.
Wasiutyński J., Kopernik twórca nowego nieba, Warszawa 1938; wyd. 2, Toruń 2007.
Wasiutyński J., The Solar Mystery, Oslo 2003.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Mikulski
1

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The essay contains author’s reflections on the relationship between thinking and understanding as well as the role and significance of diversity, chance and egoism in human life and in shaping the social reality of the Homo sapiens species.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Kisielow
1 2

 1. członek korespondent PAN
 2. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Wrocław
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Polish researcher Henryk Arctowski, participant of the Belgica expedition, patron of the Polish Antarctic station. Before the Second World War, He worked in Lviv, where he had left his library and scientific materials that we should recover for Poland.
Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Rakusa-Suszczewski
1

 1. członek rzeczywisty PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

2022 is the 135. anniversary of birth of Ludwik Wertenstein – the pioneer of radioactivity research in Poland, assistant of Maria Skłodowska-Curie, friend of James Chadwick, fellow employee of Ernest Rutheford, co-organiser of the Radiology Unit of the Warsaw Scientific Society. The article, referring to (national and foreign) archival materials and literature, presents Professor Wertenstein and his scholar activity, describes the circumstances of his work, his family relations, as well as extensive international contacts with the physicists and chemists.
Go to article

Bibliography

Materiały archiwalne

Archiwum Polskiej Akademii Nauk
APAN, I–2, j.a. 58–59, 68–111;
APAN, III–25, j.a. 1–58;
APAN, III–146, j.a. 95;
APAN, III–93; j.a. 142;
APAN, III–228, j.a. 60;
APAN, III–75, j.a. 21;
APAN, III–204.

Archiwum Akt Nowych:
AAN 2/2616/0/-/12.

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
Archiwum Nauki PAN i PAU, K III-82, j.a. 54.
Archiwum Nauki PAN i PAU, PAU KSG nr 478/1937.

Churchill Archives Centre, The Papers of Professor Sir Joseph Rotblat:
GBR/0014/RTBT 11/1/1/109;
GBR/0014/RTBT 11/1/1/101;
GBR/0014/RTBT 11/5/5/11;
GBR/0014/RTBT 11/2/1/31;
GBR/0014/RTBT 11/2/2/61;
GBR/0014/RTBT 11/5/5/3.

Bibliothèque nationale de France:
Pierre et Marie Curie. Papiers. II — Papiers et Correspondance. LXXIX-CI Pierre et Marie Curie. Lettres reçues. CI Wailly – Zyve – Département des Manuscrits. NAF 18465;
Pierre et Marie Curie. Papiers. II — Papiers et Correspondance. CVIII-CXI Lettres de condoléances. CIX-CXI Mort de Marie Curie. 1934. CXI Raczkiewicz–Zworykin – Département des Manuscrits. NAF 18475.

Musée Curie:
Mesures de l’ampoule de radium par Louis Wertenstein – notatki z prac wykonywanych w paryskim laboratorium (1910–1911) – AIR LC.MC/PiPces 7245 B 7546/PiPces 7430 B 7433;
Louis Wertenstein demande une bourse Curie 1912–1913 (1912) – AIR LC.MC/PiPce 709;
Le Vice-recteur de l'Académie de Paris attribue une bourse B Louis Wertenstein (1912–1913) – AIR LC.MC/PiPce 716;
Ludwik Wertenstein B Marie Curie sur le laboratoire de radiologie de Varsovie (1917) – AIR LC.MC /PiPce 798;
De Stockholm, Jerzy Meyer, informe Marie Curie du travail de son gendre, Ludwik Wertenstein (1917) – AIR LC.MC/PiPce 800;
Le Doyen transmet B Marie Curie une lettre de Ludwik Wertenstein de Varsovie (1918) – AIR LC.MC/PiPce 826;
Marie Curie propose une bourse Curie pour Ludwik H. Wertenstein, Directeur du laboratoire de Varsovie (1923) – AIR LC.MC/PiPce 1020;
Carte de Ludwik Wertenstein adressée B IrPne Curie lui demandant des données biographiques sur la découverte du radium et sur ses travaux (1924) – AIR LC.MC/PiPce 1057;
International Éducation Board annonce B Marie Curie une bourse de voyage pour Ludwik Wertenstein (1925) – AIR LC.MC/PiPce 1148;
Lettre de Ludwik Wertenstein B Marie Curie sur son séjour et ses travaux B Cambridge (1927) – AIR LC.MC/PiPce 1375;
Fernand Holweck adresse B M. Marx une recommandation pour Madame Sonia Cotelle et demande pour lui une nouvelle subvention lui permettant de retourner B Varsovie terminer son travail avec le Professeur Louis Wertenstein (1930) – AIR LC.MC/PiPce 1599;
Madame Léonie Razet répond B Ludwik Wertenstein au sujet de la note de la note Jedrzejowski (1932) – AIR LC.MC/PiPce 1880.

Opracowania, sprawozdania Bartoszewski Władysław, Polacy, Żydzi, okupacja. Fakty, postawy, refleksje, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2016.
Bielski Andrzej, Kamiński Wiesław Andrzej, Wkład fizyków polskich do fizyki światowej, [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. nauk. Irena Stasiewicz- Jasiukowa, Kraków–Warszawa 2009, s. 77–95.
Błędowski Ryszard, Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906–1916, nakł. Zarządu TKN: skład gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1917
Bolewski Andrzej, Konspiracyjna działalność Akademii Górniczej w latach 1939–1945, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1984, R. 29, nr 3–4, s. 585–604.
Brown Andrew, Keeper of the Nuclear Conscience. The Life and Work of Joseph Rotblat, Oxford University Press, Oxford, New York 2012.
Brzęk Gabriel, Józef Nusbaum-Hilarowicz. Życie, praca, dzieło, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984.
Copeland Charles Sallaz, Lind S.C., Neutrons by alpha-particle bombardment of light elements, „The Journal of Physical Chemistry”, t. 42, nr 5, 1938, s. 567–574.
Danysz Marian, Rotblat, Józef, Wertenstein, Ludwik, Żyw, Michał, Experiments on the Fermi Effect, „Nature”, t. 134, 1934, s. 970–971,
Danysz Marian, Wspomnienie o Ludwiku Wertensteinie, „Postępy Fizyki”, t. 16, z. 6, 1965, s. 631–632.
Dolecki Marcin, List Ernesta Rutherforda do Ludwika Wertensteina w sprawie odkrycia pozytonu, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. 25, z. 1, 2016, s. 33–42.
Dolecki Marcin, Ludwik Wertenstein (1887–1945). A Physicist and Physical Chemist in the Light of His Memoirs [w:] Perspectives on Chemical Biography in the 21th Century, red. Isabel Malaquias, Peter J.T. Morris, Newcastle upon Tyne 2019, s. 107–114.
Dolecki Marcin, Wielka pasja do tego co najmniejsze. Życie i działalność Ludwika Wertensteina (1887–1945), „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. 29, z. 2, 2020, s. 33–42.
Domaradzki Stanisław, Pawlikowska-Brożek, Zofia, O pewnych dokumentach z Archiwum Kapicy dotyczących pobytu Stanisława Natansona i Piotra Wertensteina w łagrach sowieckich, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, t. 11, 2012, s. 109–137.
Dwie wille w Turczynku, pod Brwinowem, „Przegląd Techniczny” 1905, tom 43, nr 45, s. 535.
Górlikowski Marek, Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
Herszfinkiel Henryk, Wertenstein Ludwik, An Attempt to Accelerate the Rate of Radioactive Transformation, „Nature”, 122, 1928, s. 504.
Hinterlassene Schriften, von Louis Meyer, Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin 1871.
Hurwic Józef, Do biografii Kazimierza Fajansa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 33, nr 2, 1988, s. 381–404.
Hurwic Józef, Pracownia Radiologiczna im. Mirosława Kernbauma przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W 40. rocznicę śmierci Ludwika Wertensteina, „Postępy Fizyki”, t. 37, z. 2, 1986, s. 151–168.
Izdebska-Zybała Beata, Dom Iwaszkiewiczów. Wyspa na oceanie Zagłady, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, nr 6, 9–10 stycznia 2021, s. 32–33.
Jaworska Krystyna, Ośrodki akademickie Drugiego Korpusu na terenie Włoch, „Zeszyty Historyczne”, nr 92, 1999, s. 72–89.
Kalinowski Stanisław, Instytut Fizyczny Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1927.
Kołodziejska Zuzanna, „Izraelita” (1866–1915). Znaczenia kulturowe i literackie czasopisma, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia Polsko-Żydowskie, Kraków 2014.
Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881–1934, oprac. K. Kabzińska et al., Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa 1994.
Kott Jan, Maria Wertenstein do Kazimiery Kott – listy z lat 1946 – 1949 , „Archiwum Emigracji”, 2000, z. 3, s. 113–130.
Kott Jan, Przyczynek do biografii, Londyn 1990. Lind S.C., Chemical action produced by radium emanation. II. The chemical effect of recoil atoms, „Journal of the American Chemical Society”, t. 41, nr 4, 1919, s. 551–559.
Maria Skłodowska-Curie o swoim życiu i pracach, Wydawnictwo Towarzystwa Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1935.
Meyer Louis, Matter Jacques, Essai sur le Zélotisme, depuis l'époque des Macchabées jusqu'à la dispersion du peuple juif. Thése d'archéologie judaïque, présenté à la Faculté de théologie de Strasbourg, et soutenue publiquement le vendredi 13 aoft 1830... pour obtenir le grade de bachelier en théologie, Strasbourg 1830
Mięsowicz Marian, Notatki autobiograficzne fizyka [w:] Marian Mięsowicz. Życie i dzieło (1907 –1992), red. nauk. Agnieszka Zalewska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2007.
Mikulski Zdzisław, Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przechowanie radu w domu Wernerów w okresie okupacji niemieckiej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, z. 62, 1999, s. 51–52. Monitor Polski, nr 208, 1929.
Mrozowski Stanisław, Czesław Białobrzewski, „Postępy Fizyki”, t. 21, z. 6, 1970, s. 573–580.
Nadratowska Maria, Wertenstein, Ludwik, Próba oddzielenia pierwiastków izotopowych za pomocą dyfuzji frakcjonowanej, „Sprawowania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, nr 9, 1916, s. 602–672.
Nowak Monika Madame Werten – artystka i propagatorka sztuki. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce, „Archiwum Emigracji”, 2012, z. 1–2, s. 353–359.
Nowak Monika, The Graphic Art Collection at the Polish Museum of America, „Polish American Studies”, t. 67, nr 1, 2010, s. 57–88.
Nusbaum-Hilarowicz Józef, Pamiętnik przyrodnika. Autobiografia, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1992.
Pietrzkiewicz Dorota, Ludwik Wertenstein – pionier badań jądrowych w Polsce [w:] Wkład Polaków w kulturę Europy i świata, Warszawa 2016, s. 97–124.
Pietrzkiewicz Dorota, Materiały Ludwika Wertensteina (1887–1945), III–25, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 46, 2005, s. 20–53.
Piskurewicz Jan, Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i Lidze Narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
Pniewski Jerzy, Warszawskie środowisko fizyków okresu międzywojennego, „Postępy Fizyki”, t. 36, z. 1, 1985, s. 51–61.
Pracownia Radjologiczna w 1917 r., „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, R. 10, 1917, (wyd. 1918).
Pracownia Radjologiczna w 1918 r., „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, R. 11, 1918, (wyd. 1923).
Pracownia Radyologiczna w 1914 r., „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, R. 7, 1914, (wyd. 1915).
Ridenour Louis N., Yost Don M., Artificial radioactivity, „Chemical Reviews”, t. 18, nr 3, 1936, s. 457–495.
Roszak Joanna, Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie, Fundacja Pogranicze, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Sejny 2019.
Rotblat Józef, Ludwik Wertenstein, „Postępy Fizyki”, t. 16, z. 6, 1965, s. 633–639.
Rotblat Józef, Ludwik Wertenstein wybitny fizyk jądrowy [w:] Wkład Polaków do nauki. Nauki ścisłe. Wybór artykułów, wyb., oprac. i przedmowa J. Hurwic, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 267–268.
Rotblat Józef, Prof. Ludwik Wertenstein, „Nature”, t. 156, 1945, s. 384–385.
Schweitzer George K., Jackson Morrison. Radiocolloids, „Journal of Chemical Education”, t. 29, nr 10, 1952, s. 513–522.
Skłodowska-Curie Maria, Jak powstał i jak się rozwija Instytut Radowy w Paryżu?, Komitet Daru Narodowego dla Marji Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1925.
Sołtan Andrzej, Wertenstein Ludwik, Isomeric Radio-Isotopes of Bromine, „Nature”, t. 141, 1938, s. 76.
Sosnowski Leonard, Fizyka polska w okresie międzywojennym i stan jej odbudowy w latach 1945–1950, „Postępy Fizyki”, t. 2, z. 1–3, 1951, s. 79–87.
Szpecht Józef, Wśród fizyków polskich, Lwów [wyd. 1939].
Sprawozdanie z czynności naukowych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 28, 1935.
Sprawozdanie z czynności naukowych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 29, 1936.
Sprawozdanie z czynności naukowych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 30, 1937.
Sprawozdanie z czynności naukowych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 31–38, 1938–1945.
Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej w latach 1916/17–1918/19, Warszawa 1919.
Staniszewski Kazimierz, Międzynarodowy Kongres Elektryczny R. 1932, „Przegląd Teletechniczny”, r. 5, z. 10, 1932, s. 295–298.
Stroński Ignacy, Pracownia Radiologiczna im. Mirosława Kernbauma, „Problemy”, nr 8, 1954, s. 524–529.
Stroński Ignacy, Pracownia radiologiczna im. Mirosława Kernbauma, [w:] Wkład Polaków do nauki. Nauki ścisłe. Wybór artykułów, wyb., oprac. i przedmową opatrzył J. Hurwic, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Stroński Ignacy, Prof. Dr Ludwik Wertenstein, „Wiadomości Chemiczne”, t. 8, z. 2(81), 1954, s. 49–77.
Werner Stanisław, Wspomnienie o profesorze Wacławie Wernerze, Brwinów: Gmina Brwinów, 2013.
Wertenstein Ludwik, A new method of determination of the volume of 1 curie radon, „The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science”, t. 6, nr 34, 1928, s. 17–33.
Wertenstein Ludwik, An Artificial Radioelement from Nitrogen, „Nature”, t. 133, 1934, s. 564.
Wertenstein Ludwik, Ballada o czwartym Zjeździe Fizyków Polskich w Wilnie, [online] https://100lat.ptf.net.pl/?page=zjazd-100-lat [dostęp 31.03.2021].
Wertenstein Ludwik, Nowa metoda wyznaczania objętości 1 curie radonu, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”, R. 20, z. 6–9, 1927, s. 504–528.
Wertenstein Ludwik, O zjawiskach odrzutu promieniotwórczego [w:] Księga pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie, 18–22 lipca 1911, Komitet Gospodarczy, Kraków 1912, s. 181–182.
Wertenstein Ludwik, On the purification of radon, „The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science”, t. 5, nr 32, 1928, s. 1017–1027.
Wertenstein Ludwik, Pierwszy kongres radyologii i elektryczności w Brukseli 13–16 września 1910 roku, „Wszechświat”, t. 29, nr 42, 1910, s. 657–662.
Wertenstein Ludwik, Pochwała fizyki, J. Przeworski, Warszawa 1935.
Wertenstein Ludwik, Prace naukowe śp. Jana Danysza, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych”, R. 7, z. 9, s. 664–672.
Wertenstein Ludwik, Radioactive Gases Evolved in Uranium Fission, „Nature”, t. 144, 1939, s. 1045–1046.
Wertenstein Wanda, Jeden rok wojny. Wspomnienia i zapiski z lat 1939–1953, „Rocznik Podkowiański”, z. 4, 1999, s. 123–124.
Wolna Wszechnica Polska. Oddział w Łodzi. Skład osobowy i Spis Wykładów 1928/1929, r. 1, 1928.
Wolna Wszechnica Polska. Oddział w Łodzi. Skład osobowy i Spis Wykładów 1929/1930, r. 2, 1929.
Wolna Wszechnica Polska. Oddział w Łodzi. Skład osobowy i Spis Wykładów 1930/1931, r. 3, 1930.
Wolna Wszechnica Polska. Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1927/28 (XXII-im istnienia), Warszawa 1928.
Wróblewski Andrzej Kajetan, Historia fizyki w Polsce, Warszawa 2020.
Wróblewski Andrzej Kajetan, Polish Physicists and the Progress in Physics (1870–1920), „Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe”, z. 1, 2014, s. 255–273.
Wróblewski Andrzej Kajetan, Wertenstein Ludwik [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesława Orłowski, t. 4, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015, s. 378–379.
Wróblewski Andrzej Kajetan, Zanim powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne, „Postępy Fizyki”, t. 70, z. 3, 2019, s. 2–10.
Wystawa Fizyczna, „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 4, z. 10, 1922, s. 157.
Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Pietrzkiewicz
1
ORCID: ORCID

 1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Poznań Branch of the PAN Archive in Warsaw was established in May 1956. From April 1974, the headquarters of the Branch was located in the building of the Poznań Society of Friends of Sciences in Poznań. The Archive collects, processes and makes available archival materials on the activities of the Polish Academy of Sciences and legacies of scholars. The legacies that form the backbone of archival resources are gathered through purchases, donations and deposits. Then they are compiled in the form of inventories and made available for research purposes. The collections of the Archive of the Polish Academy of Sciences in Poznań contain rich documentation of the history of science in Poznań and in Poland. They concern both scientific institutions, including laboratories, editorial offices and some institutes of the Polish Academy of Sciences, the University of Adam Mickiewicz in Poznań and other Poznań universities, as well as biographies of individual scientists, especially those connected to Poznań and Greater Poland. Archival collections with valuable materials related to groundbreaking events in the post-war history of Poznań and Poland are also interesting. Archival collections are also displayed at exhibitions and during scientific conferences. Archives from two legacies are available on the CYRYL portal – the Poznań Local Digital Repository.
Go to article

Authors and Affiliations

Jarosław Matysiak
1

 1. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Through this article, the current director of the PolSCA Office in Brussels (Dr. Tomasz Poprawka) and former director of the PAS Scientific Center in Paris (Dr. Kamil Szafrański) share their reflections and thus contribute to the discussion on the functioning and role of foreign centers of the Polish Academy of Sciences. In response to the article co-authored by the former directors of the PAS stations in Vienna, Paris and Brussels – in which they initiated the debate – the authors present their own perspective on a vision of the balanced operation of the stations in three key areas: the action plan, administrative support and communication. Having in mind an effective operation of the PAS centers abroad, the authors wish to share their ideas, based on the experience to date. These include strengthening of the stations in the future, taking up new challenges and searching for innovative solutions for their continuous development, thus meaningfully contributing to the promotion of Polish science abroad. At the same time, the authors declare their willingness to take part in further discussions on the role and operationality of the Academy’s scientific centers abroad. This publication consists of the following elements: introduction, discussion of issues related to science diplomacy, lobbying and advocacy of interests, analysis of administrative issues, an outline of aspects of internal communication and external dissemination, and a summary.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Poprawka
1
Kamil Szafrański
2

 1. Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli
 2. Stacja Naukowa PAN w Paryżu do czerwca 2021
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

On 19 August 2021 died Professor Henryk Olszewski, born 2 January 1932. The Deceased was one of the most renowned specialists in history of law and polish parliamentary tradition, especially during the reign of Wasa dynasty. His knowledge based on analysis of manuscripts and constitutions of Polish Diet of XVII century. Professor Henryk Olszewski during all his life was connected with Adam Mickiewicz University in Poznań, where he graduated in 1954. All his life reflected the changes in politics: the Stalinist era, real socialism and finally the III Polish Republic. In Poznań, after the “thaw” of 1956 he started as an assistant, wrote his doctoral thesis in 1959, qualified for an associate professor in 1976, received the title of full professor in 1986. His career was connected with state policy in the field of higher education. In 1956 he was appointed to teach the history of political and legal doctrines, and he had to begin anew, although he never left the history of Polish parliament. In the new field of active research, Professor Olszewski became an excellent expert of German political thought, especially of XIX-th and XX-th century. His life was full of different activities and functions. He was the dean of Faculty of Law and Administration (1975–1978), member of Polish Academy of Sciences, and of Polish Academy of Arts and Sciences. He was also an active member of many international bodies, among them the most important was the “International Commission for Teaching of History” and the Commission for history of European parliaments. His publications count more than 700 titles, and he was active in more than 300 cases as a professor conferring a doctoral degree or reviewer in habilitation procedures. For over 40 years, Professor Olszewski was an editor in chief of “Czasopismo Prawno-Historyczne”, one of the best Polish scientific periodicals (Legal-Historical Periodical). His personal feature was his attention to the history of legal and historical science of institutions and scientists, he was even known as “custodian of scientific memory”. His extraordinary knowledge and scientific excellence were recognized by the scientific world – he became doctor honoris causa multi, Professor Henryk Olszewski received the title at Europa-Universität-Viadrina (2001) and at Jagiellonian University (2011). Adam Mickiewicz University renewed his doctor title in 2015.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Zmierczak
1

 1. doktorantka i następczyni prof. Henryka Olszewskiego w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii w latach 2002–2017
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Based on the results of our research, we present the mechanisms of population changes, explain their causes and indicate possible consequences. We responded to such initiatives as “Demographic Strategy 2040. Project” prepared by the Ministry of Family and Social Policy and the draft act on the Polish Institute of Family and Demography submitted by a group of members of the Law and Justice Parliamentary Club. The above opinions are presented in the text. The proposal of the Demographic Strategy focuses on fertility. In fact demographic development is reduced to low fertility without taking into account other components of the population reproduction as mortality, health and migration. While these demographic processes are closely interrelated and cannot be analysed separately when considering about the demographic future. The parliamentary draft contains beautiful intentions indicating the need for demographic research and analysis, but it devotes just one paragraph to scientific research. The document does not refer to institutions conducting demographic research in the country, neither in international cooperation, nor to insufficient financing of this research in Poland.
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Gołata
1 2

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN

Instructions for authors

NAUKA jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

Wszystkie materiały do publikacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną do sekretariatu redakcji lub do członków Komitetu Redakcyjnego. Artykuły należy przygotować za pomocą standardowego edytora tekstu. Tekst nie powinien zawierać poprawek, podkreśleń i spacjowań. Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem. Do pracy prosimy dołączyć streszczenie (maksymalnie 250 słów) oraz słowa kluczowe (trzy do ośmiu). Jeśli praca napisana jest w języku polskim, to wówczas tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie należy dostarczyć również w języku angielskim. Ilustracje prosimy przesłać w oddzielnych plikach, niezależnie od tego, czy zostały one umieszczone także w pliku z tekstem. Jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję oraz skalowanie do formatu czasopisma. Fotografie i ilustracje w formie map bitowych muszą posiadać rozdzielczość wynoszącą co najmniej 300 dpi i być zapisane w typowym formacie graficznym. Zamieszczanie ilustracji barwnych wymaga uzgodnienia z redakcją.

Wraz z plikiem zawierającym artykuł i plikami z ilustracjami należy przesłać:

a) pismo, w którym pierwszy autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (formalne zgłoszenie materiału do publikacji w kwartalniku NAUKA), podaje swój adres, afiliacje, adres e-mailowy oraz podpis wraz z podaniem tytułu naukowego;

b) pisemne oświadczenie, że praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. W przypadku wykorzystywania rycin (lub innych elementów) uprzednio publikowanych lub pochodzących od innych autorów należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie;

Literatura przedmiotu powinna być umieszczona na końcu pracy w układzie sekwencyjnym (odwołanie w tekście, np. [1]) lub alfabetycznym typu „autor-rok” (odwołanie w tekście, np. (Ziman J., 1978)).

Artykuł:

Watson J.D., Crick F.H.C., Molecular structure of nucleic acids. Nature 1953, nr 171,

s. 737–738.

Książka:

Ziman J., Reliable knowledge. Cambridge University Press, Cambridge 1978, s. 124–157.

Rozdział w książce:

Klemensiewicz Z., Przekład jako zagadnienie językoznawstwa, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod redakcją M. Rusinka, Wrocław 1955, Zakład im. Ossolińskich, s. 85–97.

Tytuły artykułów w literaturze przedmiotu powinny być podane w oryginalnym brzmieniu, a skróty tytułów czasopism według Web of Science: Standard journal abbreviations oraz wykazów narodowych i branżowych. Spis piśmiennictwa nie powinien zawierać niepublikowanych danych, informacji prywatnych lub prac w przygotowaniu. Odwoływanie się do takich źródeł może występować jedynie w tekście.

This page uses 'cookies'. Learn more