Nauki Humanistyczne i Społeczne

Meander

Zawartość

Meander | Vol. 74 (2019) |

Abstrakt

ARGUMENTUM

Oratio in funere profestricis Annae Komornicka dicta, in qua ostenditur, quanti momenti fuerit ea clara femina in vita suorum familiarium.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Komornicki

Abstrakt

ARGUMENTUM

Heroinas et heroas, quos mala fortuna in tragoediis Graecis persequitur, aliae personae scenicae commiserantur, aliae autem spernunt et irrident. Narratur hic, quomodo tales animi passiones quarundam tragoediarum actionem afficiant.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jadwiga Czerwińska

Abstrakt

ARGUMENTUM

In hac dissertatiuncula opiniones, quas Plutarchus Chaeronensis nonnullis suis opusculis in collectione, cui Moralia titulus est, asservatis de amicitia exhibuit, monstrantur et cum Platonis Aristotelisque doctrinis breviter comparantur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Sowa

Abstrakt

ARGUMENTUM

Nomina composita tractantur, quae Graeco in poemate, sub nomine Orphei de lapidibus sive Lithica tradito et, ut videtur, inter saeculum secundum et quartum post Christum natum composito, continentur. Demonstratur, quibus elementis constent, quemadmodum constructa sint, quid significent et utrum a Homero originem suam trahant an non. Concluditur, quae genera nominum compositorum in poemate plurima sint.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Kornacka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Imprimuntur hic tria capita operis Gelliani a Monica Wesołowska Polonice versa. Quorum in primo disseritur de usu obsoletarum vocum in sermone cotidiano, in secundo de emolumentis e iurgiosa uxore domi habenda ductis, in tertio autem de philosophis, qui servi fuerint.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Gelliusz

Abstrakt

ARGUMENTUM

In ecclesia Calvinistarum sita Caioduni, quod est oppidum Lithuaniae, invenitur inscriptio celebrans memoriam Adami Freytag Thoruniensis (1608–1650), auctoris libri, cui titulus est Architectura militaris nova et aucta. Hic editur inscriptio et narratur de ipso Adamo Freytag.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Appel

Abstrakt

ARGUMENTUM

Describuntur fata Aristophanis fabularum in theatris Russiae, praesertim tempore Vladimiri Lenin et Michaelis Gorbačov.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Śmiechowicz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Marcellus Górkiewicz, archaelogus Polonus, anno 1879 rogatu Henrici Schliemann dirigebat excavationes duorum tumulorum prope locum antiquae Troiae sitorum. Quorum imagines ab eo pictae apparent in libro Schliemanniano, cui titulus est Ilios, anno 1881 Lipsiae edito.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joachim Śliwa

Abstrakt

ARGUMENTUM

Narratur de Francisco Terlikowski, linguae Latinae magistro, qui edidit varia scriptorum antiquorum opera ad usum in scholis destinata atque librum, in quo antiquorum vitam et litteras discipulis monstrat. Qui liber, primum impressus anno 1893, in XL annorum spatio multas editiones habuit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Justyna Łukszewska-Haberkowa

Abstrakt

ARGUMENTUM

Narratur de Thaddaei Zieliński, clarissimi philologi classici Poloni, vita, quam affecerunt magnae mutationes eius aevo in Polonia, Germania et Russia factae.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Śmiechowicz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Varii clandestini coetus in Polonia a Germanis occupata vario modo solvere conabantur quaestionem, quomodo Poloni hoste debellato educari deberent. Eae factiones, quae communismo favebant, volebant parvi momenti esse in schola artes liberales atque linguam Latinam, quippe quibus studiis vulgus ab educatione arce retur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Brzuska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura Oedipodis et Troadum, tragoediarum Senecae a Thoma Sapota et Ivona Słomak Polonice redditarum.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Pypłacz

Abstrakt

ARGUMENTUM

In Gedaniensi Theatro Litoris spectari possunt Euripidis Troades a Ioanne Klata directae. Qui director omnia fecit, ut spectatoris rerum novarum cupidi benivolentiam captaret, sensumque Troadum oblitteravit multas scaenas delendo et pro eis locos ex aliis tragoediis Euripideis sumptos inducendo. Digna laude videtur sola Dorothea Kolak, quae optime Hecubae partes agat.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marian Szarmach

Abstrakt

ARGUMENTUM

Matthias Jońca Isabellaque Leraczyk colloquuntur cum Petro Garnsey, professore emerito Cantabrigiensi, litterarum atque rerum gestarum scrutatore.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

ARGUMENTUM

In epistulis ad Ioannem Kwapisz, nostri collegii editorum secretarium, profestrix Anna Komornicka, quae prius per multos annos fuit „Maeandri” editrix, ostendit suis successoribus maximam benivolentiam.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna M. Komornicka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Imprimitur hic clara oratio Thomae Aquinatis Creator ineffabilis, ante studium recitanda. Textui Latino subiungitur brevis paraphrasis Polonica ab Anna Komornicka facta.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Św. Tomasz z Akwinu

Instrukcja dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail. Przyjmiemy jednak materiały w każdej formie. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie wewnątrz tekstu zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu.

Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Dodatkowe informacje

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki


Zasady etyki publikacyjnej czasopisma „Meander” są zgodne z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE) (https://publicationethics.org/core-practices). Publikujemy wyłącznie oryginalne, niedrukowane wcześniej artykuły; ewentualną zależność zgłaszanej pracy od wcześniejszej publikacji własnego autorstwa należy starannie opisać w odpowiednim przypisie. Naszą szczególną troskę budzi rzetelność naukowa zamieszczanych prac i uszanowanie norm wypracowanych w wielowiekowej historii badań nad starożytnością. Usilnie zalecamy autorom dochowanie najwyższej staranności w cytowaniu i przytaczaniu cudzych prac oraz poglądów; zasięg tak dosłownych cytatów (umieszczanych w cudzysłowie), jak i omówień cudzych prac (wyraźnie wprowadzonych przez wyrażenia takie jak „Według X-a...”, „Jak pisze Y...”) musi być rzetelnie zaznaczony, a w każdym przypadku musi się pojawić przypis z dokładnym adresem bibliograficznym przywoływanej pracy. Poza wyjątkowymi, należycie zaznaczonymi przypadkami niedopuszczalne jest cytowanie „z drugiej ręki”; generalnie zakłada się, że autor bezpośrednio zapoznał się z wszystkimi przywoływanymi w swojej pracy publikacjami. Redakcja przywiązuje szczególną wagę do niedopuszczania do publikacji prac skażonych nieetycznymi praktykami, a wykrycie takich praktyk – w szczególności dopuszczenie się plagiatu – będzie skutkowało dyskwalifikacją tekstu i żądaniem złożenia wyjaśnień przez autora.

W procesie oceny zgłaszanych propozycji dokładamy starań, żeby nie dopuścić do powstania konfliktu interesów, wybierając recenzenta z innego ośrodka akademickiego niż autor oraz zapewniając w pełni anonimową recenzję (recenzent nie zna tożsamości autora, autor nie zna tożsamości recenzenta).

Redakcja traktuje poważnie wszystkie otrzymane wskazania uchybień standardom naukowym i etycznym.

Redakcję reprezentuje redaktor naczelny, powoływany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN i odpowiadający przed nim w zgodzie z regulaminem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej.

Procedura recenzowania

Proces recenzji

Wszystkie propozycje publikacji naukowych zgłaszane do druku w „Meandrze” podlegają procesowi recenzji wedle następujących zasad:

1. Redakcja podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do recenzji lub odrzuceniu go bez wszczęcia procesu recenzyjnego (tzw. desk rejection). Oczekujemy, że proponowane artykuły będą przygotowane w zgodzie ze wskazówkami dla autorów zamieszczonymi na tej stronie internetowej oraz na trzeciej stronie okładki w każdym numerze „Meandra”. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować odesłaniem propozycji do poprawienia na najwcześniejszym etapie.

2. Każda praca zakwalifikowana do etapu recenzji zostaje wysłana do niezależnego recenzenta spoza ośrodka, z którym związany jest autor artykułu. Recenzentami są eksperci w swoich dziedzinach wybierani w zgodzie z tematyką przedkładanego tekstu. Redakcja informuje autora o posłaniu artykułu do recenzji zewnętrznej.

3. Proces recenzji jest anonimowy, recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind review).

4. Recenzent rekomenduje tekst do przyjęcia, sugeruje dokonanie poprawek lub opowiada się za odrzuceniem recenzowanego artykułu.

5. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku, odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzuceniu artykułu. Redakcja umożliwia autorowi zapoznanie się z recenzją i przekazuje jasny komunikat o decyzji dotyczącej losów zaproponowanego tekstu, w razie potrzeby przekazując sugestie poprawek. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli konieczne jest dokonanie znacznych zmian, redakcja może ponownie skierować artykuł do recenzji – do drugiego recenzenta – po naniesieniu przez autora poprawek.

6. W przypadku nieotrzymania informacji o wyniku procesu recenzyjnego po upływie trzech miesięcy od uzyskania informacji o wysłaniu artykułu do recenzji – lecz nie wcześniej – zaleca się kontakt z redakcją.

7. Otrzymanie informacji o przyjęciu tekstu do druku nie oznacza, że zostanie on opublikowany w niezmienionej formie, ponieważ wszystkie materiały podlegają gruntownemu opracowaniu redakcyjnemu (w porozumieniu z autorem).

8. Materiały niemające charakteru naukowego – na przykład recenzje, wspomnienia, wywiady, sprawozdania, utwory literackie – z zasady nie podlegają ocenie zewnętrznych recenzentów, choć mogą zostać do nich skierowane.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji