Nauki Humanistyczne i Społeczne

Meander

Zawartość

Meander | Vol. 73 (2018) |

Abstrakt

ARGUMENTUM

Adducuntur et examinantur ea loca apud scriptores Graecos et Romanos, ab Homero usque ad Patres Ecclesiae Procopiumque, in quibus homines in litore secure ludunt aut spectando mare animi curas minuunt, aut in ripa maritima ambulantes de philosophia disputant, aut in litore sedentes hauriunt voluptatem ex solitudine.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan M. Kozłowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Monstratur, quam ingeniose Callimachus in hymno sexto, Cereri dicato, Iliade utatur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Annette Harder

Abstrakt

ARGUMENTUM

De Rufino, cuius epigrammata amatoria in quinto libro Anthologiae Palatinae continentur, dissentiunt viri docti, alii aliter eius vitae tempus computantes. Eis philologorum litibus enarratis describitur hic materia ac forma carminum Rufini, quorum decem Polonice redduntur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Tomasz Witczak

Abstrakt

ARGUMENTUM

Nonnus in Dionysiacorum versibus I 154–534 de Typhonis, Terrae Tartarique filii, cum deis certamine narrat. Typhon ordinem universi evertere conatur et Iovis sede potiri. Eum Dionysiacorum locum, in quo poeta de constellationibus multa scripsit, in linguam Polonicam transtuli, annotationibus instruxi et brevem introductionem ei praemisi, in qua mihi proposui de stilo arteque scribendi atque ingenio poetae agere. Nonnus ex magno numero scriptorum exempla hausit (ante omnia ex Homeri, Hesiodi, Arati, Oppiani, Apollodori et Moschi operibus) et proprium stilum creavit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kryńska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Prima decem carmina secundi et tertii libri Epigrammatum Martialis hic ab Ioanna Stadler Polonice vertuntur brevi introductione atque annotationibus additis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Stadler

Abstrakt

ARGUMENTUM

Locus Petronianus libere ab Agatha Łuka in linguam Polonicam versus.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Łuka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Disquiritur hic de Petronii morte a Tacito (Ann. XVI 18–19) descripta.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Kłos

Abstrakt

ARGUMENTUM

Investigatur origo fabularum, in talibus operibus ut pote Legenda aurea aut Boccaccii libri De casibus virorum illustrium asservatarum, quae narrant de Iuliani Apostatae morte et de eius cadaveris fatis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Spieralska-Kasprzyk

Abstrakt

ARGUMENTUM

Odyssea Nicolai Kazantzakis (1883–1957), unius ex clarissimis scriptoribus Graecis nostrorum temporum, primum typis excusa anno 1938, constat plus quam 30 000 versibus 17 syllabarum. In ea Ulixes ille Homericus occisis procis taedio Ithacae captus peregrinatur quaerens veritatem, quae mentem humanam huncque mundum excedat. Heros, sub cuius persona ipse scriptor latere videtur, abiectis omnibus, quae prius colebat, intrepide suum iter persequitur, quod potest dividi in tres partes, easdem, quas cernit in vita humana Severinus Kierkegaard: curam pulchri, iusti et divini.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Bzinkowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Narratur, quomodo Aristophanis fabulae Russice sint redditae, exactius autem inquiritur modus vertendi ab Hadriano Piotrovskij (1898–1937) usurpatus.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Śmiechowicz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura Anthologiae poeseos lyricae aetate Hellenismi scriptae Georgii Danielewicz, qui liber non tantum multa carmina Graeca post Alexandri mortem composita Polonice reddit, sed etiam textum criticum praebet atque in introductione et commentariis magnopere auget litterarum eius temporis notitiam.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Kwapisz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura versionis Polonicae fragmentorum, quae ex Manethonis Aegyptiacis asservantur, a Philippo Taterka factae.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Janus

Abstrakt

ARGUMENTUM

Narratur de seminario Collegii Historiae Antiquae Societatis Historicae Polonae „Meministi? De memoria et oblivione in temporibus antiquis et de temporibus antiquis in memoria et oblivione”, quod actum est Posnaniae diebus 20–22 mensis Septembris anni 2017.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Balbuza

Instrukcja dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail. Przyjmiemy jednak materiały w każdej formie. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie wewnątrz tekstu zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu.

Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Dodatkowe informacje

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki


Zasady etyki publikacyjnej czasopisma „Meander” są zgodne z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE) (https://publicationethics.org/core-practices). Publikujemy wyłącznie oryginalne, niedrukowane wcześniej artykuły; ewentualną zależność zgłaszanej pracy od wcześniejszej publikacji własnego autorstwa należy starannie opisać w odpowiednim przypisie. Naszą szczególną troskę budzi rzetelność naukowa zamieszczanych prac i uszanowanie norm wypracowanych w wielowiekowej historii badań nad starożytnością. Usilnie zalecamy autorom dochowanie najwyższej staranności w cytowaniu i przytaczaniu cudzych prac oraz poglądów; zasięg tak dosłownych cytatów (umieszczanych w cudzysłowie), jak i omówień cudzych prac (wyraźnie wprowadzonych przez wyrażenia takie jak „Według X-a...”, „Jak pisze Y...”) musi być rzetelnie zaznaczony, a w każdym przypadku musi się pojawić przypis z dokładnym adresem bibliograficznym przywoływanej pracy. Poza wyjątkowymi, należycie zaznaczonymi przypadkami niedopuszczalne jest cytowanie „z drugiej ręki”; generalnie zakłada się, że autor bezpośrednio zapoznał się z wszystkimi przywoływanymi w swojej pracy publikacjami. Redakcja przywiązuje szczególną wagę do niedopuszczania do publikacji prac skażonych nieetycznymi praktykami, a wykrycie takich praktyk – w szczególności dopuszczenie się plagiatu – będzie skutkowało dyskwalifikacją tekstu i żądaniem złożenia wyjaśnień przez autora.

W procesie oceny zgłaszanych propozycji dokładamy starań, żeby nie dopuścić do powstania konfliktu interesów, wybierając recenzenta z innego ośrodka akademickiego niż autor oraz zapewniając w pełni anonimową recenzję (recenzent nie zna tożsamości autora, autor nie zna tożsamości recenzenta).

Redakcja traktuje poważnie wszystkie otrzymane wskazania uchybień standardom naukowym i etycznym.

Redakcję reprezentuje redaktor naczelny, powoływany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN i odpowiadający przed nim w zgodzie z regulaminem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej.

Procedura recenzowania

Proces recenzji

Wszystkie propozycje publikacji naukowych zgłaszane do druku w „Meandrze” podlegają procesowi recenzji wedle następujących zasad:

1. Redakcja podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do recenzji lub odrzuceniu go bez wszczęcia procesu recenzyjnego (tzw. desk rejection). Oczekujemy, że proponowane artykuły będą przygotowane w zgodzie ze wskazówkami dla autorów zamieszczonymi na tej stronie internetowej oraz na trzeciej stronie okładki w każdym numerze „Meandra”. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować odesłaniem propozycji do poprawienia na najwcześniejszym etapie.

2. Każda praca zakwalifikowana do etapu recenzji zostaje wysłana do niezależnego recenzenta spoza ośrodka, z którym związany jest autor artykułu. Recenzentami są eksperci w swoich dziedzinach wybierani w zgodzie z tematyką przedkładanego tekstu. Redakcja informuje autora o posłaniu artykułu do recenzji zewnętrznej.

3. Proces recenzji jest anonimowy, recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind review).

4. Recenzent rekomenduje tekst do przyjęcia, sugeruje dokonanie poprawek lub opowiada się za odrzuceniem recenzowanego artykułu.

5. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku, odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzuceniu artykułu. Redakcja umożliwia autorowi zapoznanie się z recenzją i przekazuje jasny komunikat o decyzji dotyczącej losów zaproponowanego tekstu, w razie potrzeby przekazując sugestie poprawek. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli konieczne jest dokonanie znacznych zmian, redakcja może ponownie skierować artykuł do recenzji – do drugiego recenzenta – po naniesieniu przez autora poprawek.

6. W przypadku nieotrzymania informacji o wyniku procesu recenzyjnego po upływie trzech miesięcy od uzyskania informacji o wysłaniu artykułu do recenzji – lecz nie wcześniej – zaleca się kontakt z redakcją.

7. Otrzymanie informacji o przyjęciu tekstu do druku nie oznacza, że zostanie on opublikowany w niezmienionej formie, ponieważ wszystkie materiały podlegają gruntownemu opracowaniu redakcyjnemu (w porozumieniu z autorem).

8. Materiały niemające charakteru naukowego – na przykład recenzje, wspomnienia, wywiady, sprawozdania, utwory literackie – z zasady nie podlegają ocenie zewnętrznych recenzentów, choć mogą zostać do nich skierowane.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji