Details

Title

Is Nicolaus Copernicus still mysterious? Images from the life of the astronomer on the eve of the 550th anniversary of his birth

Journal title

Nauka

Yearbook

2022

Issue

No 1

Affiliation

Mikulski, Krzysztof : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Authors

Keywords

Nicolaus Copernicus ; Late Medieval Period ; social history ; historical anniversary

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

73-92

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Bibliography

Bender G., Archivalische Beiträge zur Familien-Geschichte des Nicolaus Coppernicus, „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” (dalej cyt: MCV), 3, 1881.
Bender G., Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus), Breslau 1920.
Bender G., Weitere archivalische Beiträge zur Familien-Geschichte des Nikolaus Coppernicus, MCV, 4, 1882.
Birkenmajer L.A., Mikołaj Kopernik, cz. I: Studya nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne, Kraków 1900.
Birkenmajer L. A., Stromata copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne, Kraków 1924.
Gąssowski J. [red.], Badania nad identyfikacją grobu Kopernika, Pułtusk 2008.
Gąssowski J. [red.], Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, Pułtusk 2005.
Górski K., Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, wyd. 3, Toruń 1987; wyd. 4, [w:] Mikołaj Kopernik i jego czasy, ze wstępem T. Borawskiej, Toruń 2013, s. 139–175.
Górski K., Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław 1973.
Górski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, wyd. 2. Toruń 2012.
Jasiński T., Dom rodzinny Mikołaja Kopernika. Przyczynek do studiów nad socjotopografią późnośredniowiecznego miasta, „Kwartalnik Historyczny”, t. 92, 1986, s. 861–884.
Jasiński T., Imigracja westfalska do Prus w okresie późnego średniowiecza (XIII–XV w.), [w:] Niemcy–Polska w średniowieczu, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1986.
Kokowski M., Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Warszawa– Kraków 2009.
Kokowski M. [red.], Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów. Kraków 22–23 II 2010, Kraków 2012.
Kopiński K., Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu, Toruń 2005.
Małłek J., Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu, Toruń 2015.
Mikulski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń 2015.
Mikulski K., O starszeństwie dzieci w rodzinie Koperników, czyli jak Bornbach sprowadził historyków na manowce, [w:] Memoria vita. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), pod red. G. Rutkowskiej, A. Gąsiorowskiego, Warszawa–Poznań 2015, s. 653–666.
Mikulski K., Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne”, t. 63, 1997, s. 111–129.
Mikulski K., Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. R. Czai, J. Tandeckiego, Toruń 1996, s. 243–255.
Mikulski K., Watzenrodowie i kapituła warmińska (Rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV–XV w.), [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, pod red. T. Jasińskiego, T. Jurka, J.M. Piskorskiego, Poznań 1997, s. 358–371.
Mikulski K., Wymiana elity władzy w Toruniu w drugiej połowie XV wieku (Przyczynek do badań nad mechanizmami kształtowania się elit), [w:] Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV–XVIII wieku, pod red. J. Staszewskiego, Toruń 1995.
Mikulski K., Życie prywatne Mikołaja Kopernika, czyli sprawa Anny Schilling, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, pod red. T. Grabarczyka, A. Kowalskiej-Pietrzak, T. Nowaka, Warszawa 2011, s. 207–212.
Prowe L., Nicolaus Copernicus, Bd. 1–2, Berlin 1883–1884.
Rospond S., Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka, Opole 1972.
Schmauch H., Die Jugend des Nicolaus Kopernikus, [w:] Kopernikus-Forschungen, hrsg. v. J. Papritz, H. Schmauch, „Deutschland und der Osten”, Bd. 22, Leipzig 1943, s. 100–131.
Wasiutyński J., Kopernik twórca nowego nieba, Warszawa 1938; wyd. 2, Toruń 2007.
Wasiutyński J., The Solar Mystery, Oslo 2003.

Date

2022.01.31

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/nauka.2022.140322
×