Details

Title

The rise of cognition industry and the impoverishment of scientific reason

Journal title

Nauka

Yearbook

2022

Issue

No 1

Affiliation

Filipowicz, Stanisław : członek rzeczywisty PAN ; Filipowicz, Stanisław : Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Authors

Keywords

enlightenment ; rationality ; cognition ; mythology ; science

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

7-36

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Bibliography

Adorno T., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. M. Łukaszewicz, Kraków 2009.
Bacon F., Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, Warszawa 1955.
Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, wyb. H. Orłowski, przeł. H. Orłowski i J. Sikorski, Poznań 1975.
Bernstein R., The Pragmatic Turn, Polity Press, Cambridge, 2010.
Blumenberg H., Praca nad mitem, przeł. K. Najdek i inni, Warszawa 2009.
Brunkhorst H., Critical Theory and the analysis of contemporary mass society, [w]: The Cambridge Companion to Critical Theory, red. F. Rush, Cambridge University Press, 2004.
Cassirer E., Logika nauk o kulturze, przeł., P. Parszutowicz, J.K. Kęty 2011.
Cassirer E., Jezyk i mit. Przyczynek do zagadnienia imion bogów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2021.
Comte A., Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, przeł. J.K., Kęty 2001.
Condorcet A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, przeł. E. Hartleb, Warszawa 1957.
Derrida J., Fichus. Wykład frankfurcki, przeł. P. Sadzik, Kraków 2021.
Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, t. 1–2, Gdańsk 2000.
Foucault M., Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.
Freyenhagen F., Critical Theory Philosophy, [w:] The Cambridge Companion to Philosophical Methodology. Gadamer H-G., Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa 2013.
Habermas J., Technika i nauka jako „ideologia”, przeł. M. Łukaszewicz, [w:] Czy kryzys socjologii?, opr. J. Szacki, Warszawa 1977.
Hadot P., Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna, przeł. P. Domański i W. Klenczon, Warszawa 2019.
Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 2010.
Horkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, przeł. H. Walentowicz, Warszawa 2007.
Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do filozofii fenomenologicznej, przeł. S. Walczewska, Kraków 2017.
Kierkegaard S., O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. A. Djakowska, Warszawa 1999.
Jaeger W., Paideia, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001.
James W., Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1998.
Kołakowski L., Horror metaphysicus, przeł. M. Panufnik, Kraków 2012.
Komendant T., Władze dyskursu, Warszawa 1994.
Kornbilth H., A naturalistic methodology, [w:] The Cambridge Companion to Philosophical Methodology.
Krois J., Cassirer: Symbolic Forms and History, Yale University Press, 1987.
Krokiewicz A., Sokrates. Dzieła, t. 3, Warszawa 2000.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2009.
Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. P. Krzeszowski, Warszawa 2020.
Leśniak K., Franciszek Bacon, Warszawa 1961. Nagel T., The View from Nowhere, Oxford University Press, 1986.
Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. M. Łukaszewicz, Gdańsk 2008.
Putnam H., Pragmatism and Realism, [w:] The Revival of Pragmatism. New Essays on Social Thought, Law, and Culture, red. M. Dickstein, Duke University Press, 1998, s. 37–53.
Putnam H., Pragmatyzm. Pytania otwarte, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1999.
Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł. A. Grobler, Warszawa 2013.
Quine W., Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 1999.
Readings B., Uniwersytet w ruinie, przeł. S. Stecko, Warszawa 2017.
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E. Zieliński, Lublin 2005.
Roberts J., The dialectic of enlightenment, [w:] The Cambridge Companion to Critical Theory, red. F. Rush, Cambridge University Press 2004.
Rorty R., Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers. t. 2, Cambridge University Press 1991.
Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.
Rush F., Conceptual foundations of Early Critical Theory, [w:] The Cambridge Companion to Critical Theory.
Skarga B., Kwintet metafizyczny, Kraków, 2005.
Skidelsky E., Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture, Princeton University Press 2008.
Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Warszawa, 2012, t. 1.
Siemek M.J., Wykłady z filozofii nowoczesności, Warszawa 2012.
Sloterdijk P., Co się zdarzyło w XX wieku?, przeł. B. Baran, Warszawa 2021.
The Cambridge Companion to Philosophical Methodology, red. G. D’Oro i S. Overgaard, Cambridge University Press 2017.
Taylor Ch., The Language Animal. The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, 2016.
Whitehead A.N., Przygody idei, przeł. M. Piwowarczyk, Warszawa 2020.
Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2008.

Date

2022.01.31

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/nauka.2022.140319
×