B LXIV / 2011
 1. Maria Dudzikowa :
  Dlaczego problematyzowanie problemów?
  WprowadzenieWhy problematise problems? Introduction
 2. Sylwia Jaskulska :
  Mapa problemów.
  Map of problems
 3. Inetta Nowosad :
  O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej. Od zmian w szkole do zmiany szkoły
  From changes in school to the change of school. On the need of integral approach to changes in education
 4. Dorota Klus-Stańska :
  Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia.
  Why is school teaching culture not changing?
 5. Maria Groenwald :
  Wpływ procesów endogenicznych i egzogenicznych na edukację. Przypadek egzaminów szkolnych.
  Impact of endogenous and exogenous processes on education. The case of school examinations
 6. Joanna Szewczyk-Kowalczyk :
  Mistyfikacja codzienności szkolnej, czyli refleksji kilka o common sense szkoły.
  Mystification of everyday life at school, or school of common sense
 7. Krzysztof Jaworski :
  Między realnością a pozorem – spojrzenie na ewaluację zewnętrzną szkoły
  Between reality and appearance - the look at external evaluation of school
 8. Marek Mendel :
  Badania (badacz) w szkole – potrzeba, nobilitacja czy zachwianie równowagi (dobrego samopoczucia badacza i szkoły)?
  Research (researcher) at school - need, honour or upsetting the balance (of the well-being of the researcher and school)
 9. Ewa Lubina :
  Szkoła pod presją mody na kształcenie zdalne – co z tego wynika?
  The school under the pressure of e-learning - what results from it?
 10. Alicja Korzeniecka-Bondar :
  Czas na pozór…
  Seemingly valuable time
 11. Sylwia Jaskulska :
  Ocenianie zachowania na stopień w szkole. Między polem szkoły a ministerialnym.
  Marking behaviour at school. Between the field of a school and the ministry
 12. Karina Knasiecka-Falbierska :
  Wyścig szczurów (rzecz o segregacji w szkole)
  The rat race (The thing about school segregation?)
 13. Renata Wawrzyniak-Beszterda :
  Zmiana strukturalna czy organizacyjna? Głos w sprawie zmarnowanej szansy
  Structural or organizational change? A voice in the case of dissipated chance
 14. Anna Wiłkomirska :
  Awans zawodowy nauczycieli – „brzydkie kaczątko” reformy edukacji
  The teachers’ professional promotion - “ugly duckling” of education system reform
 15. Agnieszka Nowak-Łojewska :
  Nauczyciel „konserwa”(?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole.
  A ”stick-in-the-mud” teacher - a relic in antiquated school resistant to changes
 16. Ewa Bochno :
  Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela? Pytanie z autorytetem w tle
  Trust as an embarrassing obligation of a teacher. Based on an authority figure
 17. Marzena Nowicka :
  Zgoda na opór dzieci jako obszar potencjalnej zmiany w klasach początkowych
  Consent to children’s resistance as the area of a potential change in early school education
 18. Monika Wiśniewska-Kin :
  Z obawy przed zmianą – o konstytuowaniu podstawowych pojęć wyznaczających sens życia w podręczniku i myśleniu dzieci
  The existential concepts in children’s thinking and school textbooks
 19. Magdalena Grochowalska :
  Przekonania nauczycieli na temat sposobów działania w zmieniającej się edukacji wczesnoszkolnej raport z badań.
  Teachers’ beliefs related to the methods of operation in the changing early school education. Report on investigations
 20. Agnieszka Sojka, Małgorzata Tulik-Hamelak :
  Nauczyciel między misją a realizacją programu
  A teacher between a mission and a programme realization
 21. Bożena Tołwińska :
  Proaktywność i synergia w kulturze szkoły
  Proactivity and synergy in school culture
 22. Elżbieta Płóciennik :
  Mistyfikacja działań innowacyjnych na przykładzie łódzkich nauczycieli przedszkoli
  Mystification of innovative actions - cases in Lodz
 23. Małgorzata Makiewicz :
  Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura
  Mathematics - our indiscernible culture