Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Fortyfication Objects of Prussian Ring Fortresses in Poznań and Wrocław (from XIX–XX Cent.) in Current Spatial Planning Documents – Functioning, Protection, Landscape Shaping, Fortifications are valuable elements of cultural heritage of many Polish cities. Unfortunately, in many cases they are not properly used and protected, although some of them have the status of historical monuments. Potentially, tools for strengthening protection of fortifications are provided by spatial planning system. The research was based on detailed analysis of the Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management of a Communes and Local Spatial Management Plans, including the area of ring fortresses in Poznań and Wrocław. In the Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management of a Commune of both cities one can find references to the location and use of ring fortifications. The area of fortification objects in Poznan is covered by 9 Local Spatial Management Plans, 5 further plans covering the fortifications are in preparation. The area of ring fortress in Wroclaw were covered by 9 Local Spatial Management Plans. The results of the analysis of the spatial planning documents show that the tools used to protect the fortifications offered by the spatial planning system are not fully exploited. The context and landscape values of the fortifications are ignored in most of the plans. Also one can find in spatial planning documents the lack of attempts to link fortress greenery to the greenery system, and, in the case of Wroclaw, the lack of describing fortification greenery as a valuable asset. In most cases, principals of the fortifications objects protection are not enough detailed.
Go to article

Abstract

W zbiorach Państwowej Uniwersyteckiej Biblioteki Saksońskiej w Dreźnie (SLUB – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) znajdują się dwa rękopiśmienne, dotychczas niepublikowane w Polsce plany Kamieńca Podolskiego: pierwszy sporządził Johann Georg Starcke, drugi wykonał J. G. M. Fürstenhoff.
Go to article

Abstract

Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej stanowi jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych XVII wieku powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mimo iż do czasów obecnych nie zachowała się bryła pałacu (został rozebrany w 1883 r.), to pozostałe obiekty architektoniczne – trzy oficyny ujmujące jeden z największych dziedzińców pałacowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kaplica pałacowa, wieża, brama wjazdowa oraz otaczające cały zespół ziemne obwałowania obronne systemu staroholenderskiego stanowią nadal niezwykle cenny obiekt ściśle powiązany ze strukturą przestrzenną miasta oraz jego historią. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i analiz informacji pochodzących ze źródeł archiwalnych – zarówno opisowych, ikonografi cznych i kartografi cznych, uwzględniając także opracowane w 2. połowie XX wieku koncepcje i projekty rewaloryzacji – podjęto próbę przedstawienia kolejnych faz rozwoju i przemian tego zabytkowego zespołu w kolejnych okresach jego istnienia. Pozwoliło to na ocenę stanu jego przetrwania. Przeprowadzona analiza historyczna stanowi podstawę do wskazania kierunków dalszych działań służących wydobyciu i zachowaniu wartości tego unikalnego kompleksu.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more