Search results

Filters

  • Journals
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 12
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Najnowsze metody badań, takie jak rentgenowska tomografia komputerowa, są pomocne w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. A zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych pozwala określić rodzaj złoża oraz jego zasobność.
Go to article

Abstract

W pracy analizowano wyniki pomiarów laboratoryjnych wykonanych na próbkach o zróżnicowanej litologii. Głównym celem było sprawdzenie, jak zmieniają się wartości prędkości fal sprężystych i dynamicznych modułów sprężystych w trójosiowym stanie naprężenia. Pomiary wykonano z wykorzystaniem nowatorskiego zestawu będącego na wyposażeniu Katedry Geofizyki, WGGiOŚ, AGH. Zestaw pomiarowy składa się z komory ciśnieniowej, prasy hydraulicznej i dźwigu oraz generatora fal sprężystych i specjalistycznego oprogramowania. Umożliwia pomiary prędkości fal podłużnych P i poprzecznych S wraz z pełną charakterystyką naprężeniowo-odkształceniową w trójosiowym stanie naprężenia. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów uzyskane dla ciśnień okólnych odpowiednio dobranych dla głębokości występowania oraz wieku poszczególnych próbek. Pomiary wykonywano do momentu zniszczenia próbki. Wykonano analizę zmian prędkości przy stopniowym osiowym obciążaniu próbki. W efekcie uzyskano prędkości fal sprężystych oraz charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe. Uzyskano wyższe wartości prędkości fal sprężystych przy symulowanych ciśnieniach złożowych niż podczas pomiarów w warunkach atmosferycznych. Wyniki zestawiono z pozostałymi, dostępnymi rezultatami badań laboratoryjnych, np. porowatościami wyznaczonymi z eksperymentów NMR i porozymetrii rtęciowej. Równoczesne pomiary prędkości fal sprężystych P i S oraz charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa przy symulowanym ciśnieniu górotworu są efektywnym narzędziem do odtworzenia w laboratorium warunków złożowych i uzyskania wiarygodnych wartości dynamicznych i statycznych parametrów sprężystych i geomechanicznych.
Go to article

Abstract

Wyniki badań laboratoryjnych formacji sylurskich pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji na temat złożoności przestrzeni porowej, występowania mikroszczelin, a także obecności pirytu w skale. Trzy próbki mułowców sylurskich pochodzące z różnych głębokości, z jednego otworu zlokalizowanego w synklinorium lubelskim, zostały przebadane pod kątem wyznaczenia właściwości sprężystych, czyli prędkości fal podłużnych P i poprzecznych S, dynamicznych modułów: sprężystości podłużnej (Younga), odkształcenia postaci, odkształcenia objętości, współczynnika Poissona oraz zbiornikowych, z wykorzystaniem spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (porowatość całkowita i efektywna, zawartość wody wolnej, kapilarnej i nieredukowalnej). W ramach dodatkowych analiz przeprowadzono badania laboratoryjne przepuszczalności absolutnej w skali nano-Darcy, a także granulometrii. Rentgenowska tomografia komputerowa dała możliwość interpretacji jakościowej wykształcenia przestrzeni porowej oraz mikroszczelin, a także formy występowania pirytu w skale. Interpretacja ilościowa obrazów tomograficznych dostarczyła parametrów geometrycznych porów, pirytów i mikroszczelin, tj. wielkości porów i kryształów pirytów, mikroszczelin itp. Komplementarna analiza petrofizyczna skał łupkowych, wykonana przy wykorzystaniu różnorodnych metod badawczych, stała się kluczem do zrozumienia budowy wewnętrznej tego typu skał, które wykazują silną heterogeniczność parametrów fizycznych i chemicznych szkieletu ziarnowego i przestrzeni porowej.
Go to article

Abstract

The results of experimental test of nine thickset reinforced concrete slabs in punching are presented in the this paper. The aim of the tests was verifi cation of the Eurocode EC 2 procedure, by which the ultimate shear stresses vRd,c depend on the slenderness of the slab. Besides of the performed tests results, the analysis of the foreign investigation of the fundaments is also included. The test results, as well as other tests, show the correctness of the function assumed in Eurocode 2, which gives correlation between ultimate stresses vRd,c and shear slenderness.
Go to article

Abstract

The method of determining the accuracy of polymer molds in plaster forms has been discussed. Distortion of the surface of molds and plaster molds has been assessed. It has been found that the presence of monolithic and porous structure in the samples does not change the accuracy of the surfaces when forms are prepared for removing the material of the model. It has been found that in case of full-mold casting it is more expedient to form the mold cavity with cellular adjustable structures of molding prototypes.
Go to article

Abstract

This paper shows the results of studying the technology of manufacturing cortical electrode-instruments (EI) with the use of indirect methods of the Rapid Prototyping technology. Functional EI prototypes were made by layered synthesis of the photopolymer material with the use of the stereolithography technology (SLA - Stereo Lithography Apparatus). The article is focused on two methods of indirect EI manufacturing. One of the EI prototypes was used for making a molded wax model for hot investment casting, followed by applying copper coating. The second prototype was used for applying copper plating to a prepared current-conductive layer. As a result of EDMing a steel workpiece, both EIs reached the desired depth, which is 1 mm. The copper plating applied to the EI preserves its integrity. Through the use of the casting technology, there is a possibility to cut the economic costs by 35%. Using a prototype with preliminarily applied conductive coating makes it possible to make geometrically-complex EIs.
Go to article

Abstract

A compact planar multiband antenna operating at 3.1 (S-band) /4.7/6.4/7.6 (C-band) /8.9/10.4/11.8 GHz (X-band) is presented. The proposed Microstrip Patch Antenna (MSPA) consists of a rectangular radiator in which an E-shaped slot is etched out and a microstrip feed line. The E-shaped slot modifies the total current path thereby making the antenna to operate at seven useful bands. No external impedance matching circuit is used and the impedance matching at these bands are solely achieved by using a rectangular microstrip feed line of length 10mm (L6) and width 2mm (W10). The antenna has a compact dimension of ���� × ���� × ��. �� ������ and exhibits S11<-10dB bandwidth of about 6.45% (3.2-3.0GHz), 8.5% (4.9-4.5GHz), 7.6% (6.7-6.2GHz), 3.9% (7.8-7.5GHz), 5.7% (9.1-8.6GHz), 1.2% (10.44-10.35GHz) and 2.2% (11.87-11.62GHz). The simulation analysis of the antenna is carried out by using HFSS v.13.0.
Go to article

Abstract

Barley phylloplane is seriously colonized by Drechslera graminea, the causal agent of leaf stripe disease in the hos. The present study involved the elucidation of alterations induced in the protein content of the host due to Drechslera infection. Naturally growing barley plants were obtained from fields and Drechslera graminea was isolated and identified from diseased plants’ leaves. After identification and preparation of the pure culture, the pathogen was inoculated on plants grown under aseptic and controlled laboratory conditions. Changes in the total soluble cytoplasmic proteins and defense enzymes of the host such as polyphenol oxidase (PPO), peroxidase (POX), phenylalanine lyase (PAL) and tyrosine ammonia lyase (TAL) were observed up to 5 h after inoculation. The results demonstrated a significant effect of the pathogen on the cytoplasmic protein expression of the host as well as in its defense system.
Go to article

Abstract

This work presents a scheme for the manufacture of spherical grinding bodies used in grinding and crushing machinery as a grinding medium from abrasion-resistant cast iron CHKH16 (according to GOST 7769-82) free of shrinkage defects produced by casting into single sand molds with a vertical joint and by usingcoolers. The grinding efficiency in terms of material destruction and energy consumption has been studied according to a wide range of operating parameters and new scheme for calculating the sprue and supply system has been developed by the authors of the article. Its functionality has been substantiated, particularly the use of a central riser acting as a head and the use of coolers. The conducted numerical simulation has shown the dependence of a solid phase formation over time, which characterizes the direction of the system crystallization and determines the locations of the shrinkage defects concentration. The manufacture of the grinding body with a 100 mm diameter using the considered technology is presented in this paper.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more